MT Biznes. Książki dla profesjonalistów

Strona główna

Newsletter

Konkurs

Konkurs

2013-10-30

 

FACEBOOK, REGULAMIN KONKURSU “Wielcy z wyboru”

REGULAMIN KONKURSU “Wielcy z wyboru” 

WYDAWNICTWA MT BIZNES


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Oksywska 32 w Warszawie 01-694, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016411, NIP: 522-26-10-701, REGON: 017318855, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 412 000,00 zł, reprezentowany przez: 
Tadeusza Ciołkiewicza – Prezesa Zarządu 
Grzegorza Kowalskiego – Członka Zarządu,
zwane dalej Wydawnictwem.

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 30.10.2013 - 4.11.2013

II. ZASADY KONKURSU

1. W konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która:
A. do dnia 
4.11.2013 pozostawi na profilu MT Biznes na Facebooku, w komentarzu pod postem z pytaniem konkursowym komentarz z odwiedzią na zadane pytanie.
B. Być fanem Wydawnictwa MT Biznes  w dniu zamieszczenia komentarza.
C. Wygrywa osoba, której komentarz będzie zawierał poprawną odpwiedź i będzie pierwszą poprawną odpwiedzią.
D. Warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie. 
2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Wydawnictwa oraz ich rodziny.

3. Każda osoba może przesłać wyłącznie jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. Jeżeli wyśle kilka odpowiedzi, za właściwą, która będzie brana pod uwagę, pierwsza przesłana zgodnie z datą i godziną umieszczoną automatycznie w komentarzu. Pozostałe przesłane wiadomości przez wspomnianą osobę nie będą brane pod uwagę i nie będą liczone przy określaniu kolejności przesłanych odpowiedzi.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu następnego dnia, w stosunku do daty zamieszczonego pytania.

5. W uzasadnionych wypadkach Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując stosowną informację na stronie internetowej pod adresem www.mtbiznes.pl.

6. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby, których odowpiedzi będą spełniały wszystkie wymagania regulaminu i będą pierwsze w kolejności umieszczenia komentarza (liczy się miejsce i data dodania komentarza).
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mtbiznes.pl w ciągu 5 (pięciu) dni od daty rozwiązania konkursu. 

8. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub
telefonicznie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania konkursu.

9. Komisję konkursową stanowią:, Agnieszka Wiśniewska, Urszula Zdziech, Elżbieta Dziekan.

III. NAGRODY

a. Nagrodami w konkursie jest pula 3 ksiażek "Wielcy z wyboru"


2. Każdy z uczestników może wygrać 1 egzemplarz książki. 

3. Nagrody zostaną przyznane wedle decyzji jury wydawnictwa.


4. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

3. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez nagrodzoną osobę, o który zostanie poproszona wraz z przesłaniem informacji o wygraniu nagrody.

4. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie odpowie i nie poda swojego adresu pocztowego w okresie do 30 dni od daty przesłania informacji o wygraniu nagrody, nagroda zostanie anulowana, a brak zwrotnej informacji będzie równoważny z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagrody przez Pocztę Polską.

6. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Wydawnictwo.

7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcy na stronie internetowej www.mtbiznes.pl, na co uczestnicy – przystępując do udziału w konkursie – wyrażają zgodę.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora (MT Biznes) oraz komisji konkursowej mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.