MT Biznes. Książki dla profesjonalistów

Strona główna»Regulamin

Newsletter

Regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Wygraj nowy podręcznik Stanisława Bęzy
Blickpunkt Wirtschaft!

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej, zwanej dalej Wygraj nowy podręcznik Stanisława Bęzy Blickpunkt Wirtschaft!, jest Wydawnictwo Poltext Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Oksywskiej 32 w Warszawie 01-694, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000016411, REGON 008279935, NIP 5260211251, posiadające kapitał zakładowy w wysokości 51 000,00 zł, reprezentowane przez:

  Wojciecha Żurawskiego – Prezesa Zarządu

  Tadeusza Ciołkiewicz – Członka Zarządu,

  zwane dalej Wydawnictwem.

 2. Zasady akcji promocyjnej określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji promocyjnej i obowiązuje do czasu jej zakończenia.

 3. Akcja promocyjna odbywać się będzie w dniach 12 września – 23 września 2012 roku.

 

II. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. W akcji promocyjnej może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która:

  a. jest fanem wydawnictwa Poltext na Facebooku oraz
  b. odpowie prawidłowo na pytania konkursowe dostępne na stronie http://agnieszkadrummer.wordpress.com

 2. Z Akcji wyłączeni są pracownicy Wydawnictwa oraz ich rodziny.

 3. Każda osoba może przesłać wyłącznie jedną odpowiedź na dane pytanie. Jeżeli wyśle kilka odpowiedzi, za właściwą, która będzie brana pod uwagę, zostanie wzięta pierwsza przesłana odpowiedź zgodnie z datą i godziną przesłania. Pozostałe przesłane przez wspomnianą osobę wiadomości nie będą brane pod uwagę.

 4. Osoby uczestniczące w akcji promocyjnej wyrażają tym samym zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na fanpage’u wydawnictwa Poltext i na stronie internetowej www.poltext.pl.

 5. Rozstrzygnięcie akcji promocyjnej nastąpi do dnia 30 września 2012 r.

 6. W uzasadnionych wypadkach Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia akcji promocyjnej, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując stosowną informację na fanpage’u wydawnictwa Poltext pod adresem http://www.facebook.com/pages/Wydawnictwo-Poltext/124755487627764

 7. Zwycięzcy akcji promocyjnej to:

  a. 5 osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi jako 1, 27, 103, 209 i 300.

 8. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach akcji promocyjnej drogą mailową w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia akcji promocyjnej.

 9. Komisję akcji promocyjnej stanowią: Agnieszka Drummer, Agnieszka Al-Jawahiri, Janusz Leszczyński, Jolanta Grzybowska.

 

III. NAGRODY

 1. Osobom, które jako 1, 27, 103, 209 i 300 udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytanie opublikowane na stronie http://agnieszkadrummer.wordpress.com, zostaną przekazane nagrody z poniższej puli:

  a. Blickpunkt Wirtschaft: Niemiecki w ekonomii i biznesie x 5 egzemplarzy
  b. Firmowe, bawełniane torby wydawnictwa Poltext z nadrukiem "Pokochaj języki" x 5 egzemplarzy

 2. Każdy z uczestników może otrzymać wyłącznie jedną książkę i jedną torbę
  .
 3. Książki zostaną wysłane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty ogłoszenia wyników akcji promocyjnej.

 4. Książki zostaną wysłane listem poleconym lub kurierem na adres wskazany przez nagrodzoną osobę, o który zostanie poproszona wraz z przesłaniem informacji o wygraniu książki.

 5.  W przypadku, gdy zwycięzca akcji promocyjnej nie odpowie i nie poda swojego adresu pocztowego w okresie do 30 dni od daty przesłania informacji o wygraniu książki, nagroda zostanie anulowana, a brak zwrotnej informacji będzie równoważny z rezygnacją z uczestnictwa w akcji promocyjnej.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia książek przez Pocztę Polską/firmę kurierską.

 7. Koszty wysyłki książek pokrywa Wydawnictwo.

 8. Książki nie podlegają wymianie na gotówkę.

 9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcy na fanpage’u Wydawnictwa Poltext, na co uczestnicy – przystępując do udziału w akcji promocyjnej – wyrażają zgodę.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Organizatora (Poltext) oraz komisji akcji promocyjnej mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

 2. Przystąpienie do udziału w akcji promocyjnej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.