MT Biznes. Książki dla profesjonalistów

Strona główna

Newsletter

Regulamin konkursu Myślenie wizualne

REGULAMIN KONKURSU “Myślenie wizualne”
WYDAWNICTWA MT BIZNES
 
 
 
§ 1.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego daje Konkursem, jest wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 118 w Warszawie 02-230, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016411, NIP: 522-26-10-701, REGON: 017318855, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 412 000,00 zł, reprezentowany przez:
Grzegorza Kowalskiego – Prezesa Zarządu
zwane dalej Wydawnictwem.
 
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 
3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 8-14 kwietnia 2016 roku.
 
§ 2.    ZASADY KONKURSU
 
1.     W konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która:
do dnia 11.04.2015 wykona zadanie konkursowe: „zobrazuj dowolną techniką słowo BIZNES i wklej obrazek w komentarzu pod postem”.

2.      Z konkursu wyłączeni są pracownicy Wydawnictwa oraz ich rodziny.
 
3.      Każda osoba może przesłać jedną odpowiedź. Jeżeli pozostawi kilka odpowiedzi, za właściwą, która będzie brana pod uwagę, zostanie wzięta pierwsza przesłana zgodnie z datą i godziną umieszczoną automatycznie w komentarzu na portalu Facebook. Pozostałe przesłane wiadomości przez wspomnianą osobę nie będą brane pod uwagę i nie będą liczone przy określaniu kolejności przesłanych odpowiedzi.
4. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.
 
5.      Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 14 kwietnia 2016 r.
 
6.      W uzasadnionych wypadkach Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując stosowną informację na fanpage MT Biznes na Facebboku.
 
7.      O wygranej decyduje specjalnie powołana grupa 3 przedstawicieli Organizatora zwana dalej Komisją konkursową.
8.    Wszystkie Zgłoszenia zostaną poddane ocenie Komisji konkursowej, które wybierze 2 (słownie: dwa) najciekawsze – w ocenie Komisji konkursowej – odpowiedzi na zadanie konkursowe. Autorzy wybranych przez Komisją konkursową (dalej: „Zwycięzcy”) odpowiedzi otrzymają nagrody zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez oznaczenie jego imienia i nazwiska w poście informującym o wynikach konkursu z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
W terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaści) dni od otrzymania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej na portalu Facebook następujące informacje:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
c) Numer telefonu kontaktowego
 
10. W przypadku nie podania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może przyznać ją Uczestnikowi, który – w ocenie Jury – zgłosił na Konkurs kolejną, po odpowiedziach Zwycięzców, odpowiedź na pytanie konkursowe.

 
 
 
§ 3.                NAGRODY
 
1. Nagrodami w konkursie jest pula 2 egzemplarzy książek Wydawnictwa MT Biznes,  pod tytułem “Myśl jak FREAK”.
 
2. Każdy z uczestników może wygrać wyłącznie jeden egzemplarz książki.
 
3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 
4. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez nagrodzoną osobę.
 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagrody przez Pocztę Polską.
 
6. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Wydawnictwo.
 
7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.