MT Biznes. Książki dla profesjonalistów

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna

Newsletter

Konkurs “Nowy Jednominutowy Menedżer”

REGULAMIN KONKURSU “Nowy Jednominutowy Menedżer”
WYDAWNICTWA MT BIZNES
 
 
 
§ 1.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego daje Konkursem, jest wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 118 w Warszawie 02-230, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016411, NIP: 522-26-10-701, REGON: 017318855, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 412 000,00 zł, reprezentowany przez:
Grzegorza Kowalskiego – Prezesa Zarządu
zwane dalej Wydawnictwem.
 
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 
3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 27 maja – 1 czerwca 2015 roku.
 
§ 2.    ZASADY KONKURSU
 
1.     W konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która:
do dnia 29.05.2015 pozostawi w komentarzu, pod postem konkursowym na fanpage wydawnictwa MT Biznes na Facebooku odpowiedź na pytanie konkursowe o następującej treści: "Jednym z sekretów Nowego Jednominutowego Menedżera są Jednominutowe pochwały. Podaj przykład, jakie słowa uznania zmotywowałyby ciebie jako pracownika". Odpowiedź nie powinna przekraczać 1000 znaków.

2.      Z konkursu wyłączeni są pracownicy Wydawnictwa oraz ich rodziny.
 
3.      Każda osoba może przesłać jedną odpowiedź. Jeżeli pozostawi kilka odpowiedzi, za właściwą, która będzie brana pod uwagę, zostanie wzięta pierwsza przesłana zgodnie z datą i godziną umieszczoną automatycznie w komentarzu na portalu Facebook. Pozostałe przesłane wiadomości przez wspomnianą osobę nie będą brane pod uwagę i nie będą liczone przy określaniu kolejności przesłanych odpowiedzi.
4. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.
 
5.      Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2015 r.
 
6.      W uzasadnionych wypadkach Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując stosowną informację na fanpage MT Biznes na Facebboku.
 
7.      O wygranej decyduje specjalnie powołana grupa 3 przedstawicieli Organizatora zwana dalej Komisją konkursową.
8.    Wszystkie Zgłoszenia zostaną poddane ocenie Komisji konkursowej, które wybierze 3 (słownie: trzy) najciekawsze – w ocenie Komisji konkursowej – odpowiedzi na pytanie konkursowe. Autorzy wybranych przez Komisją konkursową (dalej: „Zwycięzcy”) odpowiedzi otrzymają nagrody zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez oznaczenie jego imienia i nazwiska w poście informującym o wynikach konkursu z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
W terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaści) dni od otrzymania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej na portalu Facebook następujące informacje:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
c) Numer telefonu kontaktowego
 
10. W przypadku nie podania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może przyznać ją Uczestnikowi, który – w ocenie Jury – zgłosił na Konkurs kolejną, po odpowiedziach Zwycięzców, odpowiedź na pytanie konkursowe.

 
 
 
§ 3.                NAGRODY
 
1. Nagrodami w konkursie jest pula 3 egzemplarzy książek Wydawnictwa MT Biznes,  pod tytułem “Nowy Jednominutowy Menedżer”.
 
2. Każdy z uczestników może wygrać wyłącznie jeden egzemplarz książki.
 
3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 
4. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez nagrodzoną osobę.
 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagrody przez Pocztę Polską.
 
6. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Wydawnictwo.
 
7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.