MT Biznes. Książki dla profesjonalistów

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna

Newsletter

Konkurs "Zwycięstwo" 30-31.03.2015

REGULAMIN KONKURSU “Zwycięstwo”
WYDAWNICTWA MT BIZNES
 
 
 
I.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego daje Konkursem, jest wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 118 w Warszawie 02-230, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016411, NIP: 522-26-10-701, REGON: 017318855, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 412 000,00 zł, reprezentowany przez:
Grzegorza Kowalskiego – Prezesa Zarządu
zwane dalej Wydawnictwem.
 
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 
3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 30-31 marca 2015 roku.
 
II.    ZASADY KONKURSU
 
1.     W konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która:
A.   do dnia 31.03.2015 pozostawi w komentarzu, pod postem konkursowym na fanpage wydawnictwa MT Biznes na Facebooku prawidłową odpowiedź na jedno z pytań konkursowych, treść najlepszej odpowiedzi zostanie opublikowana na fanpage MT Biznes na Facebooku oraz udostępni post konkursowy na swojej osi czasu
2.      Z konkursu wyłączeni są pracownicy Wydawnictwa oraz ich rodziny.
 
3.      Każda osoba może przesłać 1 odpowiedź. Jeżeli pozostawi kilka odpowiedzi, za właściwą, która będzie brana pod uwagę, zostanie wzięta pierwsza przesłana zgodnie z datą i godziną umieszczoną automatycznie w komentarzu na facebook.com. Pozostałe przesłane wiadomości przez wspomnianą osobę nie będą brane pod uwagę i nie będą liczone przy określaniu kolejności przesłanych odpowiedzi.
 
4.      Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 31 marca 2015 r.
 
5.      W uzasadnionych wypadkach Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując stosowną informację na fanpage MT Biznes na Facebboku.
 
6.      Zwycięzcami konkursu zostaną 4 pierwsze osoby (kolejność zgodnie z datą i godziną umieszczoną automatycznie w komentarzu na facebook.com), które prześlą najbardziej wyczerpującą odpowiedź. Liczone są wyłącznie prawidłowe odpowiedzi.

7.      Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Wydawnictwa w ciągu 5 (pięciu) dni od daty rozwiązania konkursu.
 
8.      Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach konkursu za pomocą wiadomości na Facebooku lub telefonicznie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania konkursu.
 
9.      Komisję konkursową stanowią:, Agnieszka Jarosiewicz, Katarzyna Graca, Elżbieta Dziekan.
 
 
 
III.                NAGRODY
 
a.      Nagrodami w konkursie jest pula 4 egzemplarzy książek Wydawnictwa MT Biznes,  pod tytułem “Zwycięstwo nosisz w sobie”.
 
2.    Każdy z uczestników może wygrać wyłącznie jeden egzemplarz książki.
 
3.    Nagrody zostaną przyznane wedle trafności i kolejności odpowiedzi.
 
4.    Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 
3. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez nagrodzoną osobę, o który zostanie poproszona wraz z przesłaniem informacji o wygraniu nagrody.
 
4. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie odpowie i nie poda swojego adresu pocztowego w okresie do 30 dni od daty przesłania informacji o wygraniu nagrody, nagroda zostanie anulowana, a brak zwrotnej informacji będzie równoważny z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagrody przez Pocztę Polską.
 
6. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Wydawnictwo.
 
7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 
8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcy na stronie internetowej www.mtbiznes.pl oraz na fanpage wydawnictwa, na co uczestnicy – przystępując do udziału w konkursie – wyrażają zgodę.
 
 
IV.               POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Decyzje Organizatora (MT Biznes) oraz komisji konkursowej mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.