MT Biznes. Książki dla profesjonalistów

przejdź do koszyka

Twój koszyk

pusty

Strona główna

Newsletter

Wygra ten, kto będzie myślał strategicznie - regulamin konkursu

Uwaga Konkurs!
Do wygrania codziennie 2 książki z puli 6 tytułów, ze zdjęcia w tle.
Każdego dnia roboczego od
25.01.2013 będziemy prosili o odgadnięcie, który ze znanych strategów był autorem cytatu zamieszczonego na naszym profilu. Cały zestaw książek wygra ten, kto myśli strategicznie!

 

Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU “Wygra ten, kto będzie myślał
strategicznie”
WYDAWNICTWA MT BIZNES

I.

1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego daje Konkursem, jest wydawnictwo MT
Biznes Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Oksywska 32 w Warszawie 01-694, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000016411, NIP: 522-26-10-701, REGON: 017318855, posiadający kapitał zakładowy w
wysokości 412 000,00 zł, reprezentowany przez:

Tadeusza Ciołkiewicza – Prezesa Zarządu

Wojciecha Żurawskiego – Członka Zarządu,

zwane dalej Wydawnictwem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 10–17 lutego 2013 roku.

II. ZASADY KONKURSU

W konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która:

A. do dnia 25.01.2013 wyśle na adres agnieszka.wisniewska@mtbiznes.pl prawidłową
odpowiedź na pytanie konkursowe, treść najlepszej odpowiedzi zostanie
opublikowana na stronie MT Biznes i na stronie wydawnictwa na Facebooku.

B. Być fanem Wydawnictwa MT Biznes w dniu 25.01.2013

C. Warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie.

2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Wydawnictwa oraz ich rodziny.

3. Każda osoba może przesłać wyłącznie jedną odpowiedź na kazde z 6 pytań
konkursowych. Jeżeli wyśle kilka odpowiedzi, za właściwą, która będzie brana pod
uwagę, zostanie wzięta pierwsza przesłana zgodnie z datą i godziną umieszczoną

automatycznie we wiadomości e-mail. Pozostałe przesłane wiadomości przez
wspomnianą osobę nie będą brane pod uwagę i nie będą liczone przy określaniu
kolejności przesłanych odpowiedzi.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 04.02.2013 r.

5. W uzasadnionych wypadkach Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
rozstrzygnięcia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując
stosowną informację na stronie internetowej pod adresem www.mtbiznes.pl.

6. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osóby, które prześlą najbardziej wyczerpujace
odpowiedzi. Liczone są wyłącznie prawidłowe odpowiedzi.
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mtbiznes.pl w ciągu 5 (pięciu)
dni od daty rozwiązania konkursu.

8. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową lub
telefonicznie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania konkursu.

9. Komisję konkursową stanowią:, Agnieszka Wiśniewska, Urszula Zdziech, Elżbieta Dziekan.

III.

NAGRODY

a. Nagrodami w konkursie jest pula 12 egzemplarzy książek Wydawnictwa MT
Biznes:
- Strateg x 2
- Strategia konkurencji x2
- Dobry szef zły szef x2
- Droga Toyoty do lean leadership x2
- Pomarańczowa rewolucja w biznesie x2
- Dobra startegia zła startegia x2

1. Każdy z uczestników może wygrać do 6 egzemplarzy książki.

2. Nagrody zostaną przyznane wedle szybkosci odpowiedzi.

3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty ogłoszenia wyników
konkursu.

3. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez nagrodzoną osobę,
o który zostanie poproszona wraz z przesłaniem informacji o wygraniu nagrody.

4. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie odpowie i nie poda swojego adresu pocztowego
w okresie do 30 dni od daty przesłania informacji o wygraniu nagrody, nagroda zostanie
anulowana, a brak zwrotnej informacji będzie równoważny z rezygnacją z uczestnictwa w
Konkursie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagrody przez Pocztę
Polską.

6. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Wydawnictwo.

7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcy na stronie
internetowej www.mtbiznes.pl, na co uczestnicy – przystępując do udziału w konkursie –
wyrażają zgodę.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora (MT Biznes) oraz komisji konkursowej mają charakter ostateczny i
nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.